Information om Behandling av Personuppgifter

Fridlund Juridikd & Samhälle AB är personuppgiftsansvarig. Enligt principen om ansvarsskyldighet är Fridlund Juridik ansvarig för att dataskyddsförordningen efterlevs.

Dina rättigheter

Personuppgifter är information som indirekt eller direkt kan knytas till en person. Det kan exempelvis vara namn, adress och personnummer.

  • Öppenhetsprincipen

Det föreligger en rätt att för den registrerade att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till personuppgifter.


  • Principen om ändamålsbegränsning

Fridlund Juridik får endast behandla personuppgifter för det ändamål de är avsedda för.


Fridlund Jurdik behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal som som privat ombud eller andra juridiska ärenden.


Fridlund Juridik behandlar även personuppgifter för att kunna fullgöra förordnande som offentligt biträde i mål eller ärenden (se lag (1996:1620) om offentligt biträde samt Ulänningslagen).