Allmänna Villkor För Juridiska Uppdrag


Fridlund Juridik & Samhälle AB, 559367-4210

Momsregistreringsnummer (VAT): SE559367421001


Telefon: 0733 00 3667


Fridlund Juridik & Samhälle AB

Fridhemsvägen 8

372 25 Ronneby


Besöksadress:

Fridhemsvägen 8

Soft Center, med ingång i byggnad 5 receptionen.


1. Tillämpningsområde

Dessa villkor gäller för uppdraget mellan klienter och Fridlund Juridik & Samhälle AB (nedan kallad byrån).2. Avgränsning

Dessa villkor gäller såvida annat inte följer av tvingande lag.


3. Det Juridiska Uppdraget

Som huvudregel, när en presumtiv klient kontaktar byrån, kan ärendet diskuteras kostnadsfritt vid klientmöte i byråns lokaler eller i vissa fall per telefon. Även viss genomgång av ärendet kan ske kostnadsfritt. Klienten får beskriva sitt problem och Byrån kan försöka göra en uppskattning av sannolikhetsgraden till framgång i ärendet baserat på befintlig information.


I ett uppdrag initiala skede kommer Byrån och klienten normalt överens om uppdragets syfte och avgränsning samt om vilka jurister som ska arbeta med uppdraget alternativt om en underleverantör ska arbeta med uppdraget. Om inget sådant diskuteras eller överenskommits äger Byrån rätt att själv avgöra vilken jurist eller villka jurister som ska arbeta med uppdraget. Vid sådan bedömning ska Byrån i huvudsak väga in uppdragets storlek och komplexitet, klient eller motparts profil, parternas yrkesbransch, juristernas befintliga eller kommande arbetsuppgifter eller tillgänglighet, om uppdraget ska utföras på svenskt eller utländskt territorium samt andra eventuella förhållanden som Byrån bedömer att kan vara av betydelse för uppdragets juridiska resultat.


Utgångspunkten är att all, vid byrån anställd, personal utgår från Byråns huvudkontor och att för handlingar och övriga möten utförs på ort enligt överenskommelse med motpart och/eller klient eller på Byråns huvudkontor, beroende på ärendet storlek och karaktär samt beroende på hur många jurister som arbetar i ärendet eller beroende på andra omständigheter eller överenskommelser med mera. Byrån åtar sig uppdraget som ett uppdrag för Byrån och inte som ett uppdrag för en enskild jurist.


4. Kommunikation

Om inte klienten har lämnat andrainstruktioner får kommunikation ske med ordinarie e-post och internet även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Klienten bör följa upp viktig e-post till Byrån eller underleverantörer via telefon för att verifiera att den har emottagits.


5. Identitetskontroll

Enligt lag måste Byrån för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – kontrollera bl.a. klientens och vissa till klientens anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredställande bevisning om detta. Därför kan klienten komma att bli ombedd att visa bl.a. identitetshandlingar eller att till Byrån lämna sådan information.


6. Misstanke om penningtvätt eller terrorismfinansiering

Byrån kan enligt lag vara skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Byrån är enligt lag förhindrad att underrätta klienten om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.


7. Avtal

Om någon skriftlig eller muntlig offert ges, anger Byrån ibland arvodesdebitering eller annan information såsom uppgifter om fast arvode eller annan liknande information. Det är inte brukligt att byrån yttrar sig i kostnadshänseende om annat än själva arvodeskostnaden, andra kostnader tillkommer i princip alltid såsom exempelvis myndighetsavgifter, resekostnader, tidspillan eller annat. Utgångspunkten är att avtal om uppdraget ingås på byråns huvudkontor.


Om endast ett muntligt avtal skulle föreligga så är det brukligt att detta i sådant fall finns inspelat (bandat) i Byråns inspelningssystem. Det samma gäller övriga av Byråns samtal såsom exempelvis vid bevissäkring med motparter och vittnen eller annat.


8. Faktureringsrutiner

Där det fall inget har avtalats avseende fakturering äger Byrån rätt att fakturera klienten när Byrån anser så vara lämpligt, vilket kan variera från uppdrag till uppdrag beroende på uppdragets storlek och karaktär, om uppdragets arvodeskostnad är bestämd till fast belopp avseende arvode eller om uppdraget sker på löpande arvoderäkning. Byrån debiterar alltid för utlägg, tidspillan och övriga uppdrag sker på löpande resekostnader utöver arvodekostnaden. Om klienten och Byrån dock har tecknat ett Frittmålsavtal gäller i första hand de villkor som däri framkommer samt i övriga delar dessa Allmänna villkor. I övriga fakturerar Byrån för nerlagd tid och arbete eller i enlighet med vad som får anses vara skäligt. Minsta debitering i samtliga uppdrag är alltid två timmar.


Byrån kan komma att begära förskottsbetalning för hela eller delar av ett uppdrag innan arbete utförs eller utlägg görs. En sådan begäran ska inte anses utgöra en uppskattning eller begränsning av byråns arvode eller kostnader för ärendets utförande. Förskottsbetalningar deponeras på Byråns klientmedelskonto som är skilt från Byråns övriga medel.


Förfallodagen för fakturor är i normalfallet tio dagar efter faktureringsdagen. Byrån tillämpar olika timarvoden för olika typer av ärenden. Arvodet varierar mellan 1 845 kronor och 5 000 konor (inklusive mervärdesskatt) per timme. Det slutliga arvodet fastställs dock vanligtvis utifrån ytterligare faktorer såsom exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet samt övriga resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, tidsnöd och uppnått resultat.


Vid övernattning på annan ort tillämpar Byrån en logiavgift om 800 kronor (inklusive mervärdeskatt) per övernattning.


Byrån tillämpar ränta enligt räntelagen (1975:635) vid sen betalning. För klienter som är näringsidkare tillämpar Byrån även en förseningsavgift om 450 kronor vid sen betalning i enligt med 4 a § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader.


9. Ansvar för rådgivning

Byrån är inte ansvarig gentemot klienten för fullständigheten eller riktigheten av den information som klienten tillhandahållit Byrån i samband med utförandet av uppdraget och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från klientens sida.


Byrån är inte ansvarig gentemot klienten för förlust eller skada som uppkommit till följd av att denne använt Byråns arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs. Såvida uppdraget inte är särskilt avsett skatterådgivning är Byrån inte ansvarig gentemot klient för förlust eller skada som uppkommit till följd av att denne, som en konsekvens av arbetsresultatet eller rådet, påfört eller riskerar att påföras skatt, skattetillägg eller annat.


10. Ansvarsbegränsning

Byrån ansvarar endast för skada som klient lidit om skadan direkt vållats av Byrån genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Byrån innehar inget ansvar om klient agerar i strid med Byråns rådgivning eller om klient med försumlighet försvårar sitt eget mål eller ärende. Byrån innehar ej heller något ansvar för skada som kan uppstå till följd av att Byrån frånträder uppdraget på grund av att klient agerat i strid med givet råd eller för skada som kan uppstå som följd av att Byrån frånträder uppdraget.


11. Externa uppdragstagare

Byrån kan i vissa uppdrag komma att anlita extern konsult eller sakkunnig expert. Sådan konsult eller expert skall anses vara oberoende av Byrån varvid Byrån inte ansvarar för råd eller agerande som sådan konsult ger direkt till klienten eller för konsultens eller expertens utförande av uppdraget i övrigt. Det förhållandet att Byrån föreslagit eller rekommenderat viss konsult medför således inte att Byrån i förhållande att Byrån föreslagit eller rekommenderat viss konsult medför således inte att Byrån i förhållande till klienten har något ansvar för konsultens utförande av uppdraget. Detta villkor gäller inte gentemot konsumenter.


12. Information om personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Byrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas eller inhämtas i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar. Dessa personuppgifter kan komma att kompletteras genom att vi inhämtar uppgifter frånprivata eller offentliga register eller andra externa källor. Personuppgifterna behandlar vi i samband med utvärderingen av om vi kan acceptera uppdraget samt för administreringen och utförandet av uppdraget. Uppgifterna behandlas också för att vi ska kunna fullgöra de förpliktelser som åligger os enligt lag. Personuppgifterna kan vidare komma att utföra underlag för våra marknads- och klientanalyser, affärs- och metodutveckling samt för statistik och riskhantering. När ni anlitar oss anses ni därmed ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter (inklusive personuppgifter som vi inhämtat från privata eller offentliga register eller andra externa källor) för de ändamål som anges i denna punkt. Telefonsamtal med Byrån kan komma att spelas in. Dessa samtal hanteras på samma sätt som personuppgifterna i övrigt. Vi behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och vid sådana förhållanden ansvarar ni för att dessa personer accepterar sådan behandling. Byrån makulerar personuppgifter efter viss tid. Tiden kan variera från ärende till ärende beroende på ärendets karaktär och andra omständigheter. Kontakta oss om ni önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar eller om ni har andra frågor om vår personuppgiftsbehandling.


13. Avbeställning, uppsägning och frånträdande när klienten är en konsument

Både klienten och byrån har rätt att när som helst säga upp eller frånträda uppdraget. Vid uppsägning eller Byråns frånträdande måste klienten betala för det arbete som redan har utförts samt för de resekostnader (se nedan punkt 15) som uppsatt t.o.m. dagen för uppdragets upphörande eller frånträdande.


De avtal som ingås mellan Byrån och klienten omfattas inte av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokalers bestämmelser, trots att visst avtal ibland kan ha träffats på distans med en konsument. Konsumenten kan ändå avbryta uppdraget närsomhelst – även sådana uppdrag där parterna enats om att det juridiska arbetet ska ske till ett vist bestämt arvode. I sådana fall ska konsumenten betala för det arbete som dittills utförts. Lägsta debitering är alltid två timmars arbete. I ärenden där arvodet för det juridiska arbetet var bestämt till visst belopp tillämpas ordinarie specialisttaxa om 5000 kr kronor (inklusive moms) per timme upp till maximalt det belopp som avsåg arvodet för det juridiska arbetet och som avtalades innan det juridiska arbetet påbörjades.


14. Avbeställning, uppsägning och frånträdande när klienten är en näringsidkare

Både klienten och Byrån har rätt att när som helst säga upp eller frånträda uppdraget om det är ett uppdrag som sker på löpande räkning. I sådant fall måste klienten betala för det arbete som utförts t.o.m. dagen för uppdragets upphörande eller frånträdande, dock alltid lägst för 3 timmars arbete. Om uppdraget dock är ett sådant uppdrag där parterna enats om ett fast arvode får näringsidkaren ändå avbryta uppdraget innan det påbörjas om näringsidkaren erlägger 85 procent av det överenskomna arvodet.


15. Resekostnader

Uppdragets resekostnader består oftast av utlägg tidspillan, logiavgift, och kostnader för eventuell övernattning. Dessa resekostnader debiteras antingen i samband med fakturan som avser det juridiska uppdraget eller separat. Dessa kostnader kan exempelvis uppstå med anledning av biljettköp, milersättning vid bruk av bil, eller Byråns logiavgift som uppstår vid övernattning på annan ort. I samtliga övriga ärenden debiteras sådana resekostnader som här beskrivs alltid utöver uppdragets arvodeskostnad. Vid andra utlägg än till svenska myndigheter debiteras klienten för utlägget + 15 procent av kostnaden.


16. Förfarandet vid krav mot Byrån

Krav som har samband med rådgivning som Byrån har lämnat skall framställas till Byrån så snart som klienten har blivit omedveten om de omständigheter på vilka kravet grundas. Kravet får inte framställas senare än 12 månader efter den dag då de aktuella omständigheterna var kända för klienten eller, efter rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända förklienten. Om klientens krav mot Byrån baseras på tredje mans, skatteförvaltnings eller annat myndighetskrav mot klienten skall Byrån ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för klientens räkning under förutsättning att klienten hålls skadelös. Om klienten reglerar, träffar förlikning eller i övrigt vidtar någon åtgärd avseende sådant krav utan Byråns samtycke, skall byrån inte ha något ansvar för kravet. Om klienten ersätts för något krav skall denne, som villkor för Byråns ersättning, överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse till Byrån eller till dess försäkringsgivare. För det fall klient önskar att rikta klagomål eller krav mot extern konsult eller underleverantör, ska dessa riktas direkt till den externa aktören.


17. Tvister

Tvister med anledning av uppdraget skall hänskjutas till avgörande av allmän domstol


18. Tillämplig lag

Uppdragsavtalet ska i alla övriga delar vara underkastat svensk rätt.


19. Information och bankuppgifter

Fridlund Juridik & Samhälle AB

Organisationsnummer: 559367-4210

Innehavare av F-skattsedel

Momsregistreringsnummer (VAT): SE559367421001

Bankgiro: 5831-3503

Bankgiro (klientmedel): 207-8657

Swish: 123417 77 39