Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa dig att bli svensk medborgare.

Vi hjälper dig med de fem villkoren för medborgarskap


Vi strävar efter att du ska bli medborgare för att du ska få samma rättigheter som åtnjutes av infödd svensk.

Identitetsvillkoret

Vi hjälper dig att styrka namn, födelsetid och som medborgarskap genom att visa handlingars äkthet. En eller flera varför sig otillräckliga handlingar kan sammantagna med övriga omständigheter anses utgöra tillräcklig bevisning, se prop. 1997/98:178 s. 8 f.Åldersvillkoret

Naturalisation beviljas normalt inte om sökanden är under 18 år utan föräldrarnas medverkan. Barn följer föräldrars förvärv av svenskt medborgarskap. Dispens kan dock begäras enligt 12 §.Villkoret om permanent uppehållstillstånd 

Undantag

Det går att begära att Migrationsverket gör undantag från villkoret om permanet uppehållstillstånd enl 12 § medborgarskapslagen. Det är det komplicerat att göra på egen hand eftersom att förarbetena säger att Migrationsverket bör tillämpa regeln restriktivt. Det kräver mycket god argumentation från en jurist som är sakkunning inom dispens från villkoret om permanent uppehållstillstånd.


Ställning som stadigvarande bosatt

En annan möjlighet är att ansöka om stadigvarande bosatt.


Hemvistvillkoret

Kravet på hemvist innebär att sökanden ska ha haft hemvist i Sverige i minst 5 år.


För statslös eller flykting enl 4 kap. 1 § ska sökanden haft hemvist i Sverige i minst 4 år.


Migrationsverket tar hänsyn till om sökanden har vistats längre tid utanför Sverige genom avbrott i hemvisttiden vid hemvisttidens beräkning.


Vi hjälper dig att utforska huruvida det kan göras ett undantag om du inte uppfyller hemvistvillkoret.Vandelsvillkoret

Det är främst kriminalitet som kan leda till att medborgarskap inte beviljas trots att övriga förutsättningar är uppfyllda. Dock finns det en karenstid som Migrationsverket ska tillämpa vid bedömingen prop. 1994/95:179 s. 59.


Vi försvarar dig i medborgarskapsärenden


Du är vår största prioritet

Vårt mål är att du ska bli beviljad medborgarskap eftersom att vi vill se dig få samma rättigheter som en infödd svensk.

Vårt uppdrag

Varför välja oss

Vi har varit framgånsrika i medborgarskapsärenden. Våra jurister identifiera detaljer din situation som är relevanta till migrationsreglerna på grund av språklig och kulturel förståelse.

Ring oss

Telefon0733003667

Skriv till oss

Följ oss